21 oktober: En ekonomi för människorna och naturen

Nu är vi halvvägs genom utbildningen. Det femte utbildningstillfället ägnade vi åt det fjärde perspektivet i filosofin för hållbart entreprenörskap: ekonomisk bärkraft och resiliens. Varför vi kallar det så? För att entreprenörskap, företagande och näringslivsutveckling fram tills nu varit enögt fokuserat på tillväxt och vinstmaximering. Ett fokus som lett till att vår ekonomi har vuxit ur planeten, rubbat ekosystemens balans utan att ens leda till livskvalitet för alla människor på jorden. Ekonomin och entreprenörskapet behöver ändra sitt mål, och istället syfta till att skapa bärkraft och bli mer resilient. Ekonomin ska finnas till för att utveckla goda förutsättningar för människan och naturen, inte tvärtom.

En viktig utgångspunkt i dagens utbildning var definitionen på ekonomisk hållbarhet. Än idag verkar det rådande paradigmet vara att ekonomisk hållbarhet är ett tillstånd där den ekonomiska aktiviteten fortsätter växa med obruten fart. Det som tagit oss till det sjätte massutdöendet. Vår utgångspunkt är istället att ekonomisk hållbarhet är när den ekonomiska aktiviteten pågår UTAN att påverka människor och natur på ett negativt sätt (”utan att minska det sociala och ekologiska kapitalet” som man lite tjusigare kan uttrycka det) Ekonomin måste utvecklas INOM de planetära gränserna, och med det primära MÅLET att tillgodose mänskliga behov och rättigheter.

Donutekonomin och det säkra, rättvisa handlingsrymmet för mänskligheten. Källa: WWF

Idag är många affärsidéer inte bara ekologiskt ohållbara i grunden, de är också oerhört sårbara. Det har coronapandemin visat oss tydligt. Och i framtiden kommer förutsättningarna för företagande vara än mer oförutsägbara än idag. En viktig del av ett hållbart entreprenörskap är därför att utveckla robusta, resilienta affärsidéer med flera olika ben att vila på.

Sex steg för idéutveckling med ekonomisk bärkraft och resiliens har formulerats i Bronner & Bronners filosofi för hållbar idé- och affärsutveckling. Dessa diskuterades tillsammans med Framtidsentreprenörerna:

  • Utveckla din idé inom donutekonomin. Ökad livskvalitet innanför planetens gränser.
  • Utveckla en resilient affärsmodell. Minska sårbarheten i din affärsmodell genom olika verksamheter.
  • Möt behov, inte begär. Ta reda på vad kunden (verkligen) behöver.
  • Hushåll med befintliga resurser. Utveckla din idé så du bidrar till en klokare hushållning med begränsade, befintliga resurser.
  • Ge din idé tid att utvecklas. Anpassa intäkter och utgifter.
  • Var en del av den lokala ekonomin. Många små är bättre än en stor.

Det blev som vanligt många intressanta diskussioner och inspel från deltagarna som var med både i rummet och digitalt via Zoom. Tankar som de redan haft under lång tid, och som på olika sätt passar in i filosofin. Att det ekonomiska system vi levt med det sista århundradet behöver uppfinnas på nytt, i en annan form. Att vi måste ifrågasätta affärsidéer som bara möter människors begär, och samtidigt bidrar till miljöförstöring och klimatpåverkan.

Deltagarna jobbar också vidare med sin affärsutveckling. Med utgångspunkt i föreläsningen fortsatte de arbetet med sina BMC:s, denna gång med fokus på intäkter och utgifter. Hur kan intäktsflödena göras mer resilienta? Vad är mina kunder beredda att betala? Vad kostar mina nyckelresurser och nyckelaktiviteter, och hur ska jag prioritera? Hur kan jag minska mina utgifter för att ge min idé tid att utvecklas? Viktiga frågor att jobba med som idéutvecklare och entreprenör.