Bakgrund

Det finns ett stort gap mellan FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och näringslivsutvecklingen i Örebro län. Omställningen till ett mer hållbart näringsliv går för långsamt, och för många nya affärsidéer som kommer in på marknaden är fortfarande ohållbara ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. 

Så kan vi inte ha det. Sverige har som land skrivit under internationella avtal på att bidra till att de här målen uppnås. Vår region och våra kommuner har också sådana åtaganden. 

Medvetna satsningar behövs på nya idéer, innovationer och affärsmodeller som bidrar till att de globala hållbarhetsmålen nås. Vi behöver fler människor med idéer som utvecklar samhället. En ökad entreprenöriell aktivitet är nödvändig för att möta framtidens utmaningar. 

Ett initiativ från lokala entreprenörer
Framtidsentreprenörerna är ett initiativ från Coompanion Mälardalen och entreprenörerna Sara Bronner och Fredrik Bronner (Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB). Genom den här utbildningen får fler entreprenörer i regionen kunskap om hållbart företagande, och blir bättre rustade att utveckla ekonomiskt bärkraftiga verksamheter. Dessa personer kommer sedan också själva att bidra med att sprida inspiration och kunskap i sina egna nätverk, och blir på det viset viktiga förändringsagenter i samhället.

Om cirka tio år ska Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå. För att möta dessa utmaningar krävs ett aktivt arbete i partnerskap med flera samhällsaktörer. Sverige ökar nu ansträngningarna både nationellt och internationellt för att följa upp de åtaganden som gjordes vid FN-toppmötet för de globala målen i september 2019.

Örebroregionens entreprenörer och våra samhällen är viktiga i detta arbete.