FAQ

Vi har samlat några frågor och svar här. Saknar du svar på någon annan fråga? Kontakta någon av oss.

Är det här en heltidsutbildning?
Nej. Framtidsentreprenörerna är en kurs du gör utöver din vanliga försörjning och vardag.

Vem får söka den här utbildningen?
Framtidsentreprenörerna är en utbildning som vänder sig till människor i Örebro län som funderar på att starta företag, nyligen har startat företag eller vill ställa om ett företag som redan är igång. Men, du behöver vara intresserad av att utveckla din idé och ditt företag hållbart.

Måste jag vara i någon särskild ålder eller ha någon särskild bakgrund?
Nej. Vi uppmanar människor i olika åldrar från olika bakgrunder att söka. Men, eftersom det är svårt för barn att driva företag så tänker vi att utbildningen i första hand vänder sig till människor i vuxen ålder.

Kostar det något att gå utbildningen?
För dig som entreprenör är det avgiftsfritt att delta. Detta görs möjligt tack vare att utbildningen finansieras av Region Örebro län.

Måste jag bo eller jobba i Örebro för att kunna gå den här utbildningen?
Nej. Vi uppmanar människor från hela regionen att söka. Vi planerar att hålla flera träffar i centrala Örebro, men det kommer gå att vara med på distans också och vi har goda resmöjligheter i regionen både kollektivt och med eget fordon.

Vilka tider och platser gäller för utbildningen?
Eftersom vi följer de regler och riktlinjer som gäller just nu från ansvariga myndigheter gällande COVID-19 och smittspridningen kan vi inte svara på det med hundraprocentig säkerhet. Vi har planerat tio olika utbildningstillfällen med start i augusti och avslutning i december. Dessa kommer att genomföras i Behrn Business Lounge i centrala Örebro eller digitalt via Zoom.

Hur tänker ni att utbildningen ska kunna genomföras om vi fortfarande ska begränsa smittspridningen av coronaviruset?
Kursen förbereds för att kunna genomföras på det sätt som samhällsläget förutsätter. Vi följer förstås de råd, rekommendationer och bestämmelser som myndigheterna uttalat. Därför kommer vi att kunna genomföra hela den här utbildningen via digitala kanaler, om så krävs.

Vad menar ni med entreprenörskap?
Vi använder en definition från Tillväxtverket:

“Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.”

Vad menar ni med hållbar utveckling?
Vi tar vår utgångspunkt från Agenda 2030 och de av FN beslutade globala hållbarhetsmålen. Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, gav begreppet följande definition som fortfarande är den vanligaste definitionen på hållbar utveckling:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innefattar alla tre dimensioner. Med ekonomisk hållbarhet menas en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

Vad menar ni med hållbart entreprenörskap?
Ett hållbart entreprenörskap förutsätter att den entreprenöriella aktiviteten – företagandet eller idén – skapar ett gott liv för allt och alla levande inom ramarna för vad planeten tål.

Måste jag ha en färdig affärsidé för att kunna vara med?
Nej, men vi tror att du får mest ut av den här utbildningen om du börjat formulera den och diskuterat den med andra. Du kommer att möta andra människor med idéer i den här utbildningen, några med företag som redan är igång. I mötet mellan er kommer ni att lära varandra mycket.

Vilka lärare kommer att leda utbildningen?
Framtidsentreprenörerna kommer att ledas av entreprenörerna Sara och Fredrik Bronner. Sara är agronom och miljöekonom, Fredrik är kommunikationsstrateg och kulturvetare. Båda har startat och utvecklat flera olika företag och varit rådgivare åt stora svenska företag och organisationer. Sara och Fredrik är också vana utbildare och föredragshållare. Vi kommer också att ta in olika gästföreläsare under utbildningen och dessa kommer att dela med sig av kunskap och erfarenheter från sina olika entreprenörskap och utvecklingsprocesser.